15. 10. 2021

Výsledky štúdie pre Európsku komisiu: Potenciálne zdravotné výhody opatrení na zníženie hluku v EÚ

V marci roku 2021 sa robila zaujímavá štúdia o hluku a jeho vplyvu na zdravie. Cieľom štúdie bolo podporiť Európsku komisiu pri definovaní opatrení na zníženie hluku, ktoré môžu priniesť 20- až 50-percentné zníženie zdravotného zaťaženia spôsobeného environmentálnym hlukom z dopravy.

Expozícia hluku z cestnej, železničnej a leteckej dopravy predstavuje veľkú zdravotnú záťaž hneď za znečistením ovzdušia, pričom približne každý piaty človek v EÚ je vystavený vysokej hladine hluku s negatívnym vplyvom na zdravie. Cestná premávka má zďaleka najväčší vplyv. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) medzi dopady patria kardiovaskulárne choroby, kognitívne poruchy u detí, poruchy spánku a mrzutosť.

Keďže doprava a urbanizácia neustále rastú, sú potrebné politiky na zníženie týchto vplyvov. V politickom rámci EÚ na to existuje niekoľko nástrojov, ako napríklad smernica o environmentálnom hluku (END), legislatíva týkajúca sa limitov hluku pre nové cestné a železničné vozidlá, prevádzkové predpisy pre lietadlá, a Zelená dohoda, ktorá zahŕňa hluk aj emisie.

Projekt zbieral a analyzoval údaje z geografických oblastí, ako ich stanovil END, pre

  • cesty a železnice v aglomeráciách s viac ako 100 000 obyvateľmi;
  • hlavné cesty s viac ako 3 miliónmi vozidiel ročne;
  • hlavné železničné trate s viac ako 30 000 vlakmi ročne; a
  • veľké letiská s viac ako 50 000 pohybmi ročne.

Dôraz bol kladený na situácie s dlhodobými hladinami hluku nad 53 dB L den pre cesty, nad 54 dB L den pre železnice a nad 45 dB L den pre letiská. Toto sú úrovne expozície uvedené v smerniciach WHO z roku 2018 o environmentálnom hluku pre Európu.

Hluk na ceste

Členské štáty môžu ako hlavné riešenie uprednostniť protihlukové steny, tiché povrchy vozoviek a údržbu vozoviek. Obvykle sa kombinujú s inými zdrojovými a infraštruktúrnymi intervenciami a plánmi mobility v závislosti od dostupnosti finančných a technických zdrojov. Verejné informačné a informačné kampane sú menej časté.

Hluk zo železnice

Bežnými opatreniami, ktoré sa implementujú alebo plánujú, sú brúsenie koľajníc, protihlukové steny, tlmiče a násypy. Tiež boli identifikované inovatívne alebo jedinečné riešenia, ako sú tichšie podložky podpery alebo nízke zvodidlá, hoci nie sú rozšírené a ešte nie sú schválené všade.

Opatrenia pre hluk z leteckej dopravy

Opatrenia sú na úrovni prijímača aj zdroja. Často kombinujú prevádzkové obmedzenia, ako sú zákaz vychádzania, režim sankcií, monitorovanie hluku a rozvoj infraštruktúry vrátane predĺženia dráhy, aby sa zabránilo nízkym letom nad obytnými oblasťami.

Štúdia celkovo zistila, že v danom časovom rámci do roku 2030 by bolo možné zníženie zdravotného zaťaženia o viac ako 20 percent a to je možné iba použitím kombinovaných riešení na zníženie hluku, ktoré sú poháňané a podporované revidovaným a posilneným environmentálnym programom EÚ, politiky vrátane END, smerníc o zdroji hluku (limity pre emisie hluku vozidiel), Európskej zelenej dohody a ďalších legislatívnych opatrení so silným vplyvom na životné prostredie.

Uznáva sa tiež, že revidovaný politický rámec EÚ je taký dobrý, ako sú v členských štátoch vnútroštátne vykonávacie opatrenia. V dôsledku toho s cieľom harmonizovať roztrieštené prístupy, ktoré sa v súčasnosti v členských štátoch používajú, a podporovať šírenie osvedčených postupov

Viac tu: http://noisenewsinternational.net/phenomena_study/